Jeugdsportfonds - overzicht

Vlaamse baseball en softball clubs, aangesloten bij Baseball Softball Vlaanderen, kunnen via het Jeugdsportfonds Louke Wouters subsidies bekomen voor hun jeugdwerking. Hierbij ligt het accent op de ontwikkeling van een kwalitatieve en kwantitatieve gezonde jeugdwerking. Het betreft spelers tot en met 18 jaar.
De focus van de werking van het Jeugdsportfonds Louke Wouters ligt bij de jongste spelers.

Om in aanmerking te komen voldoet een club aan  5 inschrijvingsvoorwaarden.

Baseball Softball Vlaanderen zal voor de verdeling van de subsidies - toegekend door de Vlaamse Overheid naar de clubs - zich baseren op een puntensysteem gebaseerd op 3 pijlers:

 • Pijler 1 - Ledenwerving
 • Pijler 2 - Begeleiding
 • Pijler 3 - Ethisch verantwoord sporten

Clubs kunnen doorheen het ganse jaar documenten indienen dewelke hun subsidiedossier staven. Zowel de looptijd (van initiatieven waar punten mee verdiend kunnen worden) als de uiterlijke datum waarop de club zijn subsidiedossier kan vervolledigen worden jaarlijks meegedeeld op de informatievergadering en gepubliceerd op de website van de Baseball Softball Vlaanderen.
Voor seizoen 2022:

 • Looptijd: maandag 18 oktober 2021 t/m maandag 17 oktober 2022
 • Uiterste datum finale vervollediging subsidiedossier: maandag 24 oktober 2022


De verdeling van de subsidies zal gebeuren op basis van het Louke Wouters kwaliteitslabel (puntensysteem). Bestedingsmogelijkheden zijn gerelateerd aan de ontwikkeling van de jeugdwerking binnen clubs.

Uitgebreide informatie vindt u in het Reglement Jeugdsportfonds Louke Wouters.

"De Vlaamse regering wil de jeugdwerking in sportclubs verhogen met bijzondere aandacht voor de verhoging van de sportparticipatie van de jeugd (decreet van 13 juli 2001 en besluit van 12 september 2008). De Vlaamse Baseball en Softball Liga vzw heeft in dit kader voor de beleidsperiode 2016-2020 een facultatieve opdracht jeugdsport ingediend bij Sport Vlaanderen: het Jeugdsportfonds Louke Wouters. Dit project werd door de Vlaamse minister van Sport goedgekeurd voor de duur van 4 jaar.".

Contact

Baseball Softball Vlaanderen coördinator

Stefan Milutinovic

- 5 inschrijvingsvoorwaarden -

Inschrijvingsvoorwaarden

Om te kunnen deelnemen aan het Jeugdsportfonds Louke Wouters zijn er 5 inschrijvingsvoorwaarden:

 1. De deelnemende club dient lid te zijn van Baseball Softball Vlaanderen vzw.
 2. Minstens één afgevaardigde van de club is aanwezig op de infovergadering.
 3. De club maakt zijn deelname bekend via het inschrijvingsformulier. Deze google forms uiterlijk invullen op 5 februari.
 4. De club ondertekent de Panathlon verklaring (https://www.ethischsporten.be/tools_pagina/de-panathlonverklaring/) zo spoedig mogelijk.
 5. BeeBall geïntegreerd hebben in de jeugdwerking, minstens 5 beeballers ingeschreven bij Baseball Softball Vlaanderen. Indien dit nog niet gebeurd is, wordt een actieplan ter overschakeling naar BeeBall voorgelegd aan Baseball Softball Vlaanderen. Op basis van dit actieplan zal bepaald worden of de desbetreffende club in aanmerking komt voor subsidies via het Jeugdsportfonds Louke Wouters.

Documenten

Icon
reglement Jeugdsportfonds Louke Wouters 2022

Icon
Presentatie Jeugdsportfonds Louke Wouters 2022

Icon
Overzicht deadlines Jeugdsportfonds Louke Wouters

- 3 pijlers voor een club om in aanmerking te komen gesubsidieerde punten te verwerven -

Pijler 1 - Ledenwerving

Pijler 1 -  Kwantitatieve ledenwerving op een kwalitatieve wijze:
Sportkampen, initiaties en nieuwe jeugdleden via actieve ledenwerving
.

Punten voor ledenwerving zijn rechtstreeks te verdienen via het organiseren van sportkampen, initiaties en/of het aantrekken van nieuwe jeugdleden.

Het reglement hierover vindt u onder Reglement Jeugdsportfonds Louke Wouters

Specifieke bijlagen voor deze pijler vindt u hieronder

 • Sportkamp
  • Deel 1 indienen 1 maand voor start van het sportkamp
  • Deel 2 indienen voor 24 oktober
 • Initiaties
  • Deel 1 indienen 1 week voor de start van de initiatie
  • Deel 2 indienen voor 24 oktober
 • Nieuwe jeugdleden
  • U ontvangt een overzicht van Bseball Softball Vlaanderen na 17 oktober met alle nieuwe jeugdleden aangesloten aan uw club.

 

Documenten

Icon
Voorbeeld Lesplan Sportkamp

 

Pijler 2 - Begeleiding

Pijler 2 - Kwalitatieve begeleiding van jeugdleden:
Opleidingen, jeugdwerking, clusterwerking, jeugdtornooien en Multimove.

Binnen een gezonde jeugdwerking streeft een club onder meer naar gekwalificeerde begeleiders voor hun jeugdploegen (één of meerdere gekwalificeerde jeugdtrainers per jeugdploeg, gekwalificeerde umpires en scorers). Binnen de club is er aandacht voor de jeugdwerking en dit is zichtbaar en voelbaar binnen de club. Clubs die beschikken over een beperkt aantal jeugdleden binnen een leeftijdscategorie en/of gekwalificeerde jeugdtrainers kunnen onder andere via clusterwerking samenwerken met andere clubs om zo op lange termijn zelfstandig hun jeugdwerking uit te bouwen.

Wij vinden onder meer dat het belangrijk is om te starten aan de basis. Hiertoe wil de Baseball Softball Vlaanderen clubs ondersteunen bij het integreren van de BeeBall Rookie League (4 t/m 7 jaar) en BeeBall Major League (8 t/m 9 jaar) voor de jongste spelers in hun jeugdwerking. Wekelijkse verplaatsingen over heel Vlaanderen lijken om verschillende redenen te veel te vragen van ouders en vrijwilligers. Baseball Softball Vlaanderen hoopt door goed geplaatste en tijdig gecommuniceerde tornooien (BBM, BBR, MIN en CAD) voor al onze jeugdspelers een blijvend aanbod te kunnen garanderen zodat elke jeugdspeler wedstrijden kan spelen tegen leeftijdsgenoten. Daarbij is investeren in een gevarieerd bewegingsaanbod met focus op de algemene ontwikkeling voor de jongste kinderen (3 t/m 8 jaar) via Multimove een goede aanzet voor een gezonde jeugdwerking.

Het reglement hierover vindt u onder Reglement Jeugdsportfonds Louke Wouters.

Specifieke bijlagen voor deze pijler vindt u hieronder:

 • Opleidingen
  • U ontvangt een overzicht van Baseball Softball Vlaanderen na 17 oktober met alle opgeleide (en aangesloten) leden van uw club
 • Jeugdtornooien
  • Deel 1 indienen 1 week voor het tornooi
  • Deel 2 indienen voor 24 oktober
 • Multimove
  • U ontvangt een overzicht van Baseball Softball Vlaanderen na 17 oktober  met alle aangesloten multimovers van uw club

Overzicht bijscholingen en opleidingen die in aanmerking komen voor punten

Bijscholingen en opleidingen Organisator Punten
Opleiding Multimove Multimove Project 10 punten per deelnemer
BeeBall Begeleider dag VBSL 5 punten per deelnemer
Initiator VTS 15 punten per deelnemer per module
Trainer B VTS 50 punten per deelnemer per module
Regionale umpire

Regionale scorer

Bijscholing voor regionale umpires

VBSL 5 punten per deelnemer
Federale umpire

Federale scorer

VBSL - KBBSF 15 punten per deelnemer
European Coach Clinic KNBSB 20 punten per deelnemer
European Baseball Coaches Association EBCA 10 punten per deelnemer
Bijscholing voor coachen VBSL/VTS/LFBBS 5 punten per deelnemer
Bijscholing voor clubbestuurders VBSL, Dynamo Project, Sport Vlaanderen, Sporta 5 punten per deelnemer
Reanimatie - hartmassage Rode Kruis 5 punten per deelnemer
EHBO cursus

Preventie van sportblessures en taping

via club 5 punten per deelnemer
Drugpreventie en -begeleiding PISAD 5 punten per deelnemer
Coach met de M-factor samenwerking club & M-factor 5 punten per deelnemer
Spelregel quiz KNBSB 5 punten per deelnemer
 • Sport Met Grenzen
 • Aan de slag als Aanspreekpersoon Integriteit in jouw sportclub (Club-API)
 • Tips voor Sportouders: Hoe ondersteun ik mijn sportende kind?
 • Grensoverschrijdend gedrag in de sportclub aanpakken: aan de slag met de Toolkit
 • Workshop Een gedragscode in jouw sportclub
 • Duopresentatie voor sporters en ouders: Stress op het startblok
 • Time Out tegen Pesten (TOP)
ICES 10 punten per deelnemer

Pijler 3 - Ethisch verantwoord sporten

Pijler 3 - Ethisch verantwoord sporten:
Open actie, convenanten en officials

Spelplezier, respect, fair-play, engagement, kansengroepen, … zijn aspecten die binnen de jeugdwerking continu aandacht verdienen. De club heeft onder meer via open acties en het convenant voor jeugdtrainers de mogelijkheid om hier extra in te investeren.

De club kan bestaande open acties terugvinden op de website van Baseball Softball Vlaanderen en die implementeren in de eigen jeugd- en clubwerking. Daarnaast kan de club nieuwe open acties ontwikkelen op maat van de eigen visie en werking.

Punten voor Ethisch Verantwoord Sporten zijn rechtstreeks te verdienen door het implementeren van open acties in de jeugdwerking van de club, het ondertekenen van het convenant en/of in te zetten op een home en visitors umpire bij jeugdwedstrijden.

Het reglement hierover vindt u onder Reglement Jeugdsportfonds Louke Wouters.

Specifieke bijlagen vindt u bij de formulieren hieronder

 • Open actie
  • Deel 1 indienen 1 week voor de start van de open actie
  • Deel 2 indienen tegen 24 oktober
 • Convenant
  • Indienen 1 week voor de start van de jeugdcompetitie.
  • Hiernaast vindt u een voorbeeld van convenant dat gebruikt kan worden
 • Umpire
  • Ontvangt u van Baseball Softball Vlaanderen nadat de jeugdcompetitie is afgelopen
 • Fairplay
  • Indienen 1 week na de wedstrijd

Documenten

Icon
Bijlage convenant