Gezond en Ethisch Sporten - overzicht

Op deze pagina kan je alle informatie vinden betreffende:

 

Gezond Sporten

Ethisch Sporten

Vanuit Baseball Softball Vlaanderen hechten we veel belang aan het creëren van een gezond en veilig sportklimaat.
We willen in deze dan ook onze rol opnemen en werken aan preventie en behandeling van grensoverschrijdend gedrag, bescherming van de sporter is hierin een prioriteit. Helaas worden op dit moment nog te veel incidenten niet opgemerkt, gemeld of aangepakt.

Bij het aanspreekpunt integriteit (API) kunnen sporters, ouders, coaches, begeleiders, officials of andere betrokkenen terecht met een vraag, bezorgdheid of melding in verband met een vermoeden of klacht over fysiek of seksueel grensoverschrijdend gedrag, pestgedrag of andere ethische kwesties.

De API is iemand die discreet en onafhankelijk zal handelen.

- Ethisch sporten -

Aanspreekpunt Integriteit (API)

Mijn naam is Stefan en ik ben de Aanspreekpersoon Integriteit (federatie-API) van Baseball Softball Vlaanderen. Ik ondersteun de Aanspreekpersonen Integriteit van onze clubs (club-API’s) wanneer zij meldingen krijgen van situaties van grensoverschrijdend gedrag zoals psychisch, fysiek, seksueel grensoverschrijdend gedrag, pesten, verwaarlozing of ander ongewenst gedrag.

Daarnaast kan je als sporter, trainer, ouder, bestuurder of vrijwilliger verbonden aan één van onze aangesloten clubs ook rechtstreeks contact opnemen met mij als je een vraag hebt of een bezorgdheid over een situatie van mogelijks grensoverschrijdend gedrag binnen onze sport.

Je kan me een mailtje sturen op stefan@baseballsoftballvlaanderen.be of bellen op 0478225308 tussen 9:00 en 16:00 op werkdagen.

Als federatie-API luister ik naar jouw vraag of verhaal, behandel ik jouw melding in alle discretie en verleen ik je advies bij de mogelijke vervolgstappen of doorverwijzing. Ik handel volledig onafhankelijk van de federatie en de stappen die ik onderneem zal ik altijd eerst met jou bespreken.

Wil je liever een melding doen bij een andere persoon? Dan kun je terecht bij 1712.

 

De taken van de API zijn volgende:

 • Aanspreekpunt en eerste opvang:
  De API zal luisteren naar het verhaal of de vraag van de melder, vormt zicht een beeld van de situatie en geeft vervolgens informatie en advies of verwijst door. De API heeft in deze discretieplicht, met andere woorden gaat de API zeer zorgvuldig om met gevoelige informatie.
 • Coördinatie van de interne procedure en doorverwijzing:
  De API neemt elke vraag of melding serieus. De API zal zich een beeld vormen van de situatie maar bij vermoedens of aanwijzingen van ernstig grensoverschrijdend gedrag is het niet de taak van de API om zelf hulp te verlenen of onderzoek uit te voeren. Voor professionele ondersteuning, hulpverlening of melding verwijst de API door naar deskundigen.
 • Preventie en ondersteuning:
  De API zorgt samen met het bestuur voor de bekendheid van de functie binnen de federatie en voor de sensibilisering van de leden omtrent het thema ethisch sporten.

 

 

 

 

Aanspreek Punt Integriteit (API)

Stefan Milutinovic

0478 22 53 08

Wegwijzer

Deze wegwijzer bevat basisinformatie (je kan op de onderlijnde tekst drukken om uit te komen op de site van de desbetreffende organisatie) over de externe instanties die aanspreekbaar en/of ondersteunend zijn binnen ethiek. Het is essentieel te weten op welke externe instanties je een beroep kan doen voor vorming, antwoorden en advies en bij welke instanties je terecht kan voor een melding van seksueel grensoverschrijdend gedrag.

 • Dringende hulp: bij een levensbedreigende situatie: bel de politie op het nummer 101. Heb je dringend medische hulp nodig, bel dan onmiddellijk het alarmnummer 112.
 • Vertrouwenscentrum Kindermishandeling (VK)
  is het aanspreekpunt voor alle mogelijke situaties van geweld op kinderen
 • Centrum voor Algemeen Welzijnswerk (CAW)
  Wanneer de betrokkenen bij een situatie van seksueel grensoverschrijdend gedrag of seksueel misbruik volwassenen zijn, kan men zich voor advies of hulp richten tot een Centrum voor Algemeen Welzijnswerk.
 • Jongerenadviescentrum (JAC)
  Wanneer de betrokkenen bij een situatie van seksueel grensoverschrijdend gedrag of seksueel misbruik jongeren zijn, kan men zich voor advies of hulp richten tot een jongerenadviescentrum
 • Hulplijn 1712
  is voor de burger de hulplijn bij uitstek voor alle vormen van geweld, misbruik en kindermishandeling. De hulplijn wordt mogelijk gemaakt via de diensten van CAW en VK (zie hierboven).
 • Zorgcentrum na seksueel geweld
  Hulpcentra voor slachtoffers van seksueel geweld. In de centra werken hulpverleners samen met politie en justitie. Zo kunnen slachtoffers op één plaats aangifte doen en de nodige medische, psychosociale en gerechtelijke bijstand krijgen.
 • Centrum Ethiek in de Sport vzw (ICES)
  is een door de Vlaamse minister van Sport erkende organisatie voor beleidsondersteuning en praktijkontwikkeling op het gebied van ethisch sporten. ICES informeert, stimuleert en ondersteunt de Vlaamse sportsector om actief te investeren in ethische thema’s die belangrijk zijn bij een kwaliteitsvolle sportbeoefening.
 • Sensoa
  ondersteunt organisaties bij de seksuele en relationele vorming van kinderen en jongeren met websites, brochures, educatief materiaal en vorming.
 • Child Focus
  is de Stichting voor vermiste en seksueel uitgebuite kinderen.
 • Justitiehuis
  Als je te maken krijgt met een gerechtelijke procedure en je bent op zoek naar informatie of advies, dan kan je bij een Justitiehuis terecht voor juridische eerstelijnshulp.
 • Politie
  Een aangifte van een geval van seksueel grensoverschrijdend gedrag of seksueel misbruik, of het indienen van een klacht (i.e. aangifte door het slachtoffer) kan bij de lokale politie.
 • Stop it Now!
  biedt ondersteuning aan mensen met pedofiele gevoelens en hun naasten. Stop it Now! biedt een luisterend oor, informatie, advies en ondersteuning aan personen die zich zorgen maken over hun gevoelens of gedrag naar minderjarigen, alsook aan hun naasten.
 • Universitair Forensisch Centrum
  doet dienst als steuncentrum in het kader van het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en de Vlaamse gemeenschap inzake de begeleiding en behandeling van plegers van seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel misbruik.
 • Slachtoffer/daderbemiddeling
  Wie betrokken is bij een strafrechtelijk dossier kan herstelbemiddeling vragen. Bij herstelbemiddeling gaan slachtoffer en dader, rechtstreeks of onrechtstreeks, met de hulp van een neutrale persoon het gesprek aan over de feiten, de achtergronden, de betekenis en de gevolgen van een misdrijf.

 

Opleidingen en bijscholingen

Binnen de sportsector werden enkele bijscholingen uitgewerkt waarmee sportclubs aan de slag kunnen gaan om het thema grensoverschrijdend gedrag bespreekbaar te maken binnen de club.

 • Sport Met Grenzen
 • Aan de slag als Aanspreekpersoon Integriteit in jouw sportclub (Club-API)
 • Tips voor Sportouders: Hoe ondersteun ik mijn sportende kind?
 • Grensoverschrijdend gedrag in de sportclub aanpakken: aan de slag met de Toolkit
 • Workshop Een gedragscode in jouw sportclub
 • Duopresentatie voor sporters en ouders: Stress op het startblok
 • Time Out tegen Pesten (TOP)

 

Op de website van ICES kan je als club steeds bijscholingen aanvragen.

http://www.ethicsandsport.com/aanbod/bijscholingen

Je kan ook zelf op de website van Grenswijs situaties proberen inschatten om te verbeteren in het herkennen van grensoverschrijdend gedrag:

https://www.grenswijs.be/schat-situaties-in

 

Projecten

Binnen de sportsector worden verschillende laagdrempelige projecten uitgewerkt waarmee sportclubs aan de slag kunnen gaan om het thema grensoverschrijdend gedrag bespreekbaar te maken.

Kijk niet weg: Campagne van 1712

De voorbije jaren kwamen verschillende gevallen van grensoverschrijdend gedrag en misbruik in de sport- en cultuursector aan het licht. Onderzoekers en hulpverleners weten al langer dat geweld en misbruik er meer voorkomen dan je denkt. 

Omdat gevoelens van taboe, schuld, schaamte en angst een grote rol spelen, ervaren slachtoffers, plegers en omstaanders vaak barrières om de stap te zetten naar hulpverlening. Daarom roepen wij op: kijk niet weg!

Als slachtoffer en omstaander is het dan ook belangrijk om actie te ondernemen. Bel, chat of mail daarom gratis en anoniem met 1712.

Wij geven professioneel advies bij alle vragen over geweld, misbruik en mishandeling.

https://1712.be/home 

 

TOP: Time Out tegen Pesten

EN WAT ZOU JIJ DOEN: Campagne van Thomas More 

Grensoverschrijdend gedrag, zou jij ingrijpen als je het zag? Thomas More Hogeschool heeft in samenwerking met onder andere Sport Vlaanderen en Centrum Ethiek in de Sport een online vragenlijst ontwikkeld voor jeugdtrainer. Deze vragenlijst peilt naar gedachten, gevoelens en gedrag van jeugdtrainers wanneer ze signalen van grensoverschrijdend gedrag oppikken. Ben jij een trainer? Surf dan naar www.enwatzoujijdoen.be, vul deze vragenlijst in en maak kans op een mooie prijs!

Download (PDF, 1.59MB)

 

SPORT MET GRENZEN: Vlaggensysteem is een handig instrument voor sportclubbestuurders, sportbegeleiders en sporters om bewust om te leren gaan met lichamelijk en seksueel grensoverschrijdend gedrag in de sport. Aan de hand van zes criteria leer je lichamelijk en seksueel grensoverschrijdend gedrag correct inschatten. Zo kan je een situatie beoordelen met een groene, gele, rode of zwarte vlag. De kleur geeft aan hoe je gepast kan reageren. Het Vlaggensysteem wil je een houvast bieden om op een begripvolle, maar tegelijk rationele en consequente manier te reageren aan de hand van een duidelijke methode.

 

 

Op de website van Ethics and sport is het vlaggensysteem terug te vinden, je kan ook versie van het spel ontlenen bij Baseball Softball Vlaanderen zelf.

Gedragscode

Handelingsprotocol

Tuchtregelement

 

Clubondersteuning Toolkit grensoverschrijdend gedrag

De Toolkit grensoverschrijdend gedrag helpt sportclubbesturen bij het voorkomen en aanpakken van grensoverschrijdend gedrag in de sport.
De Toolkit bestaat uit 6 stappen en per stap zijn er een aantal ondersteunende instrumenten. Afhankelijk van de capaciteit en het engagement binnen jouw club kan je basisacties nemen, iets meer doen of een totaalaanpak uitwerken.

De aparte instrumenten kan je terugvinden via de link hieronder:

Toolkit grensoverschrijdend gedrag voor sportclubs

- Gezond Sporten -

Website dopingvrij Vlaanderen

Voor de meest actuele informatie over een dopingvrije sport verwijzen we jullie graag door naar volgende website:

https://www.dopingvrij.vlaanderen/

 

 

Lijst verboden middelen

Icon
Lijst verboden middelen 2021

 

Gids doping breedtesport

Icon
Gids doping Breedtesport

Gids doping elitesport

Icon
Gids doping Elitesport

Gids doping ouders

Icon
Gids ouders doping

 

Folder - Neen tegen doping

Icon
Folder - Zeg neen tegen doping

Affiche - Neen tegen doping

Icon
Affiche - zeg neen tegen doping

Letselpreventie en medisch netwerk BBA

Icon
VBSL Baseball Academy - Letselpreventie en medisch netwerk

Contact

Adviserend arts Gezond Sporten

Jeroen Stappers